Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS

Odborové svazy sdružené v ČMKOS v uplynulém období úspěšně ovlivňovaly růst mezd a platů i přes vážné důsledky hospodářské krize. Statistika hovoří jasně. V podnicích, kde působí odbory, mají zaměstnanci v průměru měsíčně téměř o tři tisíce korun vyšší příjem. Platí tam známá manažerská poučka, že motivovaný zaměstnanec a sociální smír jsou největším bohatstvím takové firmy. ČMKOS ctí sociální smír a sociální dialog a je připravena ho nadále rozvíjet. Současně prohlašuje, že v případě nutnosti, kdy selžou veškeré možnosti vyjednávání k prosazení či obhajobě oprávněných požadavků, je připravena využít všechny formy nátlaku, včetně demonstrací a stávek.

Hlavní cíle ČMKOS do roku 2018 = zaměstnanost a slušné pracovní podmínky

Sociální dialog

 • Za základ sociálního dialogu a smíru ve firmách ČMKOS pokládá kolektivní vyjednávání, proto jej považuje za důležitou součást firemní kultury v ČR a je připravena ho trvale rozvíjet.
 • ČMKOS požaduje aktivnější roli státu při podpoře sociálního dialogu na všech úrovních.
 • ČMKOS bude i nadále každoročně doporučovat cíle pro vyjednávání růstu mezd na základě makroekonomických analýz a odhadů inflace, bude usilovat, aby se kupní síla českých zaměstnanců zvyšovala a postupně přibližovala evropskému průměru.
 • ČMKOS trvá na tom, aby se uzavírání vyšších kolektivních smluv týkalo i zaměstnanců veřejné správy a služeb.
 • Za hlavní cíl vyjednávání v tripartitě považuje ČMKOS podporu opatření, která povedou k obnovení ekonomického růstu v ČR založeného především na využití kvalifikované práce. Obnovení ekonomického růstu ČMKOS považuje za nejvýznamnější prostředek pro snižování současné vysoké nezaměstnanosti a chudoby.
 • ČMKOS požaduje aktivnější roli státu při podpoře tvorby pracovních míst, rekvalifikacích a při přípravě kvalifikovaných pracovních sil v souladu s požadavky trhu práce.

Důstojné postavení a dodržování práv zaměstnanců

 • ČMKOS a její odborové svazy budou i nadále aktivně vystupovat proti porušování zaměstnaneckých práv, budou bránit uplatňování neplnohodnotných forem práce, které nerespektují bezpečnost a ochranu zdraví, vedou k neopodstatněnému prodlužování pracovní doby a zkracování doby odpočinku.
 • ČMKOS bude nekompromisně bojovat proti nelegálnímu zaměstnávání, vyplácení černých mezd a všem formám prekérní práce.
 • ČMKOS podpoří všechna opatření, která potlačí daňové úniky a která nastolí základní daňovou spravedlnost mezi zaměstnanci a samostatně výdělečně činnými.
 • ČMKOS bude usilovat, aby zaměstnanci v obavě ze ztráty zaměstnání nebyli nuceni přistupovat na nevýhodné pracovní úvazky.
 • ČMKOS bude vyžadovat, aby byla nastolena důrazná kontrola dodržování pracovních podmínek včetně agenturního zaměstnávání, navrhne zlepšení právní úpravy flexibilních forem práce.
 • ČMKOS podpoří přijetí takového zákona o státní službě, který přispěje k odpolitizování a profesionalizaci státní správy a bude garantovat adekvátní úroveň platů zaměstnanců v této sféře. 

Spravedlivé odměňování a ochrana zaměstnanců

 • ČMKOS bude prosazovat spravedlivé zvyšování mezd a platů.
 • ČMKOS bude požadovat obnovení valorizace minimální mzdy tak, aby se postupně přibližovala relacím dosahovaným ve vyspělých zemích EU a plnila motivační roli pracovat a nikoli pobírat sociální podporu či dávky. Úroveň minimální mzdy musí chránit zaměstnance i před tzv. „pracující chudobou“, kdy lidé nejsou schopni ze svého příjmu hradit základní životní potřeby.
 • ČMKOS bude prosazovat znovuzavedení náhrady mzdy v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti.
 • ČMKOS bude navrhovat zavedení doplňkového zaměstnaneckého penzijního spoření a zavedení předčasných důchodů pro zaměstnance v rizikových povoláních jako náhradu za dříve zrušené pracovní kategorie.

Veřejné služby

 • ČMKOS bude hájit zachování školství, zdravotnictví a sociální péče jako veřejné služby dostupné občanům bez ohledu na jejich finanční možnosti, bude bránit likvidaci těchto veřejných služeb a oslabování role státu při jejich zajišťování.
 • ČMKOS bude vyžadovat, aby stát garantoval veřejné služby ve všech regionech ČR ve stejné kvalitě a dostupnosti a aby se celkový podíl veřejných výdajů na veřejnou správu a služby postupně přibližoval vyspělé části EU.
 • ČMKOS podpoří „duální vzdělávání“, které reaguje na konkrétní potřeby trhu práce, bude požadovat zachování optimální sítě škol a školských zařízení včetně „učňovských škol“.
 • ČMKOS považuje za důležité zlepšování dopravní obslužnosti, která ovlivňuje mobilitu pracovní síly a přispívá ke snižování nezaměstnanosti.
 • ČMKOS považuje za nezbytnou součást povinností státu zachování kulturního a přírodního dědictví, jeho ochranu a dostupnost občanům.
 • ČMKOS bude prosazovat, aby byla zavedena daň z finančních transakcí, která by zamezila spekulativním transakcím. Tato daň bude využita k rozvoji veřejných služeb.

 

Zdroj: