Otevřený dopis ministru kultury ČR

Ministerstvo kultury

k rukám ministra

Mgr. Daniela Hermana

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

V Praze dne 23. 4. 2015

 

Vážený pane ministře,

dovolujeme si obrátit se na Vás formou otevřeného dopisu. Nutí nás k tomuto vývoj posledních dnů. Velice znepokojeně sledujeme prezentaci současného stavu rezortu kultury. Jedním z posledních impulsů pro tento náš krok bylo zasedání Vlády ČR, kde byl Vámi předložen návrh Státní kulturní politiky na léta 20152020.

Ve sdělovacích prostředcích poté z Vašich úst zazněla celá řada informací, například o stavbě koncertního sálu, budovy Národní knihovny, opravách památek nebo o formálním sbližování s dalšími ministerstvy, především s Ministerstvem školství ČR.

Jsme přesvědčeni, že ve Vašich vystoupeních nezaznívá podstatné, a sice že česká kultura umírá na úbytě z důvodu jejího extrémního podfinancování. Až 85 % veškeré institucionální kultury v České republice je závislé na zřizovatelích mimo Ministerstvo kultury ČR, přičemž podpora těchto pro regiony důležitých organizací ze strany Ministerstva kultury ČR je minimální. Rezort kultury se potýká s nesystémovostí, je nezbytná legislativní podpora kultury a kulturu je třeba pozvednout na úroveň, která ji náleží.

Ve Vašich vystoupeních již nezaznívá nic o doslova tristním stavu v odměňování umělců a vůbec všech pracovníků v kultuře. Zaměstnanci v kultuře pobírají hrubý příjem řádově až o deset tisíc korun pod průměrnou mzdou v ČR. Dokladem může být například základní plat člena filharmonie nebo divadla v naší zemi, který je nižší, než u učitele na základní umělecké škole. V Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně několik kvalifikovaných umělců pobírá dokonce minimální mzdu. Ve státních sbírkových institucích jsou případy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, kteří i přesto, že odvádějí odbornou práci a jsou zaměstnáni na plný úvazek, přežívají jedině díky sociálním dávkám. V regionech se řada orchestrů a divadel potácí nad propastí, kdy již jen malý výkyv ve financování bude mít za následek jejich okamžité zrušení.

Bohužel žádná z výše uvedených skutečností ve Vaší interpretaci nezaznívá. Myslíme si, že Vámi prezentovaný popis stavu rezortu je zavádějící, postrádá korektní a realitě odpovídající fakta, která by pravdivě vypovídala o stavu kultury. Vaše vystoupení nepřesvědčují společnost o tom, že není dále únosné na kultuře šetřit. Je třeba přesvědčivě obhájit před společností, odbornou veřejností a politickými představiteli nutné systémové změny a výrazné zvýšení investic do kultury. Nejde zdaleka jen o opravy památek a filmové pobídky. Máme oprávněnou obavu, že Ministerstvo financí ČR bez odpovídající argumentace výrazně svůj příspěvek Ministerstvu kultury ČR nezvýší a odvětví kultury bude nadále posledním v řadě.

Pokud jde o návrh Státní kulturní politiky na léta 20152020, přes ujištění ze strany Ministerstva kultury ČR, nedošlo v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení k zapracování připomínek odborových svazů v kultuře a dalších subjektů k tomuto dokumentu. Připomínky kromě jiného zahrnovaly požadavek na doplnění textu o konkrétní ukazatele ekonomické náročnosti, na větší konkretizaci a vyváženost celého materiálu. Jejich neakceptování vnímáme jako špatný přístup k partnerům v rámci sociálního dialogu. Žádáme Vás, pane ministře, v této souvislosti o vysvětlení, proč nebyla Českomoravská konfederace odborových svazů zařazena do vnějšího připomínkového řízení!

Jsme rádi, že po tlaku ze strany tripartitního týmu pro kulturu jste přece jen přizpůsobil svůj program a přislíbil svoji účast na tak zásadním jednání, jakým je plenární schůze tripartity, v jejímž programu je projednání stavu kultury v ČR.

Vážený pane ministře, chceme Vás vyzvat, abyste se při dalších mediálních projevech nezdráhal upozornit veřejnost na všechny výše uvedené nelichotivé skutečnosti, reálně popsal veřejnosti stav věcí a zastal se lidí, kteří v oboru kultury často pracují za naprosto nevyhovujících podmínek. Společnost si neuvědomuje důležitost našeho poslání, řada umělců a pracovníků v kultuře stále vykonává svoji práci především z lásky k oboru, v němž působí, bohužel však na úkor solidního zajištění a společenského ocenění. Kdo jiný by měl důrazně hájit úroveň kultury, než její ministr, který je v této oblasti jistě nejvyšší autoritou.

Jiří Dokoupil v. r.

prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR


Richard Rokos v. r.

prezident UNIE OS profesionálních zpěváků ČR


Jiří Hromada v. r.

prezident Herecké asociace


Dana Menšíková v. r.

předsedkyně OS pracovníků knihoven ČR

 

Anna Machová v. r.

předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody ČR


Jaroslav Matoušek v. r.

předseda OS pracovníků kulturních zařízení ČR